Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.04.2022
Ngày 08/4/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai ký kết giao ước thi đua khen thưởng năm 2022.

Phong trào thi đua có 6 nội dung cơ bản: Công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân và công tác đối ngoại nhân dân; Công tác triển khai các cuộc vận động  phong trào thi đua yêu nước; Công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận; Công tác văn phòng và thi đua - khen thưởng.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

 

Các đơn vị được chia thành hai cụm, Cụm thi đua số 1 gồm các đơn vị: Mặt Trận  xã Tây Yên,  Mặt Trận xã Nam Thái, Mặt Trận xã Nam Yên, Mặt Trận xã Nam Thái A và Mặt Trận xã Tây Yên A. Cụm thi đua số 2 gồm Mặt Trận xã Đông Thái, Mặt Trận xã Hưng Yên, Mặt Trận Thị trấn thứ ba và Mặt Trận xã Đông Yên.

Trước sự chứng kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Biên, các đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua cụm Mặt trận các xã, thị trấn, quyết tâm thực hiện tốt công tác Mặt trận năm 2022, qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo của Cán bộ, Công chức, Viên chức và người lao động của các đơn vị trong cụm thi đua Mặt trận các xã thị trấn hăng hái thi đua, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Minh Trúc
Số lần đọc: 76

Tin liên quan