Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.03.2017
Bầu cử Trưởng, Phó ấp, khu phố và Tổ nhân dân tự quản, nhiệm kỳ 2017- 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017, do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.

           Đối với bầu cử Tổ Nhân dân tự quản, căn cứ tiêu chuẩn được quy định tại hướng dẫn số 232/HD-UBNĐ ngày 01/3/2017 của  Ủy ban nhân tỉnh về việc hướng dẫn quy trinh bầu cử Trưởng, Phó ấp, khu phố và Tổ nhân dân tự quản, nhiệm kỳ 2017- 2019. Ban công tác Mặt trận ấp, khu phố dự kiến nhân sự giới thiệu cho Chi bộ ấp, khu phố danh sách 03 người ứng cử Tổ trưởng, Tổ phó và Thư ký Tổ nhân dân tự quản. Và tham gia với Trưởng ấp, khu phố tổ chức hội nghị cử tri bầu cử Tổ nhân dân tự quản theo quy trình hướng dẫn.


           Đối với bầu cử Trưởng, Phó ấp, khu phố sau khi có kế hoạch phối hợp chỉ đạo giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với Ủy ban nhân dân cấp xã về công tác bầu cử và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã công bố ngày bầu cử Trưởng, Phó ấp, khu phố; Ban công tác Mặt trận thống nhất với Chi bộ ấp, khu phố dự kiến nhân sự ứng cử Trưởng, Phó ấp, khu phố. Báo cáo với Ban chấp hành Đảng ủy danh sách người ứng cử, mỗi chức danh dự kiến 02 người đảm bảo theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều 11 của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, gắn với tinh thần chỉ đạo tại Thông báo số 643-TB/TU ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về chủ trương nhất thể hóa Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp.


          Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã có văn bản cho ý kiến về nhân sự Trưởng, Phó ấp, khu phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận thông báo danh sách nhân sự dự kiến ứng cử và tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận để hiệp thương ấn định danh sách những người ứng cử Trưởng, Phó ấp, khu phố đảm bảo ít nhất 03 người để bầu lấy 02 theo quy định.


          Tại hội nghị cử tri đại diện hộ trong ấp, khu phố, Ban công tác Mặt trận thông báo danh sách những người ra ứng cử Trưởng ấp, khu phố để hội nghị thảo luận cho ý kiến về những người ứng cử (Cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ra ứng cử tại hội nghị này). Trường hợp có thay đổi về nhân sự phải báo cáo xin ý kiến với Ban Thường cấp vụ Đảng ủy xã.


          Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để xin ý kiến hội nghị biểu quyết về số lượng và nhân sự. Sau khi thống nhất về nhân sự, tổ bầu cử tiếp tục tiến hành bầu cử, báo cáo kết quả và đề nghị công nhận Trưởng, Phó ấp, khu phố theo quy trình của Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008.

Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Số lần đọc: 1578

Tin liên quan