Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.10.2019
Ngày 11/10/2019, Đoàn khảo sát về công tác dân tộc và kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 (gọi tắt là Chỉ thị số 19) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” do đồng chí Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo 5 tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Hội đồng Tư vấn về Dân tộc và Tôn giáo; các phòng, ban của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu nêu mục đích, yêu cầu, nội dung buổi khảo sát, đồng thời cũng muốn tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của Mặt trận tỉnh để tổng hợp báo cáo với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao (huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer), của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, và các trao đổi giữa địa phương với đoàn, đồng chí Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cáo những kết quả đạt được của Mặt trận huyện Gò Quao nói riêng và Mặt trận tỉnh nói chung. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục truyên truyền, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 19; quan tâm, vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer; phát huy tốt, có hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị sư sãi trong các chùa Khmer, thông qua đó để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc Khmer, phản bác, chống lại các luận điệu xuyên tạc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận tỉnh cần tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức thành viên để tranh thủ, lồng ghép các chương trình, đề án, dự án của các thành viên trong công tác dân tộc, qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực, giúp cho đời sống của đồng bào dân tộc Khmer từng bước được nâng lên, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn khảo sát

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các thành viên trong đoàn khảo sát và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo để đoàn tổng hợp báo cáo.

Đức Tín
Số lần đọc: 96

Tin liên quan