Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.02.2022
Ngày 30 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Nghị quyết nhận định từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hằng năm và 5 năm 2021-2025. Để triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội, góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp vói tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nên tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn, Chính phủ thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  và các chính sách chủ yếu thực hiện Chương trình.

Trong đó có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ: Người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Các ngành, lĩnh vực tạo động lực phục hồi và phát triển cho nền kinh tế.

Thời gian hỗ trợ chủ yếu thực hiện trong 2 năm 2022-2023; một số chính sách có thể kéo dài, bổ sung nguồn lực thực hiện tùy theo diễn biến dịch bệnh.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 201

Tin liên quan