Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 05.05.2021
Nhằm đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tác động trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh tế góp phần tăng thu nhập cho các thành viên

Tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, góp phần thực hiện tốt Phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Ngày 24/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 337/2020/NQ-HÐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đối tượng và phạm vi áp dụng hỗ trợ là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp) giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, gồm:

- Hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012;

Thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có nhu cầu thành lập và tham gia HTX.

- Cơ quan quản lý nhà nước về hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ưu tiên hỗ trợ cho hợp tác xã sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến hoặc xuất khẩu; Hợp tác xã áp dụng công nghệ tiên tiến, hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

Việc hỗ trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện; Trong trường họp cùng thời gian, nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau từ các chương trình, dự án thì đối tượng thụ hưởng được áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất; Ngoài các chính sách được quy định tại Nghị quyết số 337/2020/NQ- HĐND, các Hợp tác xã còn được hỗ trợ từ các chính sách khác theo quy định hiện hành.

Dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn tư 2021-2025 là 54.900.000.000 đồng, chi từ nguồn ngân sách tỉnh.

 

NLN
Số lần đọc: 608

Tin liên quan