Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.02.2022
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số;

Củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mối quan hệ phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh giữa Ủy ban Mặt trận MTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh và cơ quan công tác dân tộc các cấp; Ngày 25/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ban hành Chương trình số 02/CTrPH-MTTQ-BDT, về việc phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh, xây dựng kế hoạch phối hợp công tác cụ thể, phù hợp với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực các nội dung chương trình phối hợp…

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 227

Tin liên quan