Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.03.2021
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngàỵ 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV, ngày 23/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 80-CV/TU về việc lãnh đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thực hiện. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống âm mưu chống phá, xuyên tạc của các phần tử xấu, thế lực thù địch về mục tiêu tổng điều tra kinh tế và điều tra hành chính năm 2021; Hướng dẫn các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức hiệp hội, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh cung cấp đầy đủ thông tin theo phiếu điều tra, bảo đảm chính xác, trung thực.

Từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước, với một số điểm mới, gồm: Bổ sung thu thập thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ phản ánh kinh tế số ở Việt Nam; xác định và nhận dạng đối tượng điều tra, đơn vị điều tra; cải tiến cơ bản phiếu điều tra; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin; điều tra đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp; xây dựng bài giảng điện tử.

Mục đích của cuộc Tổng điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, của các bộ, ngành, địa phương.

NLN
Số lần đọc: 178

Tin liên quan