Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.06.2022
Đồng chí Võ Văn Kiệt với 86 tuổi đời, 69 tuổi Đảng, đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của Nhân dân lên trên hết; là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; một người cộng sản chân chính với trái tim nhân hậu mãi mãi ở trong lòng Nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần khích lệ, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt, chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hăng say học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW, với yêu cầu công tác tuyên truyền, kỷ niệm tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng đến cơ sở, vùng đồng bào các dân tộc; tránh phô trương, hình thức, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; tổ chức phát động và phản ánh các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó có nội dung Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, đoàn viên bằng hình thức phù hợp: Trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong dịp kỷ niệm. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết Hướng dẫn số 55-HD/BTGTWĐề cương tuyên truyền tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 109

Tin liên quan