Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 21.05.2020
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức thành viên thị trấn Thứ 11 tham gia giám sát việc chi trả hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp cùng các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với UBND thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách ở các nhóm đối tượng để tiến hành chi trả, hỗ trợ đợt 1 với số tiền 777.000.000 đồng. Trong đó, người có công 66 người; bảo trợ xã hội 154 người; hộ nghèo 329 người, hộ cận nghèo 267 người.

 

Trao tiền cho hộ nghèo theo Nghị quyết 42/NQ-CP tại trụ sở Thị trấn 11

 

Để làm tốt việc chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng trên, UBND thị trấn đã thành lập Tổ chi trả theo Nghị quyết số 42/NQ-CP do ông Võ Hoài Hận, Phó Chủ tịch UBND làm Tổ trưởng đã đến từng khu phố thực hiện việc chi trả cho người dân từ ngày 04/5 đến ngày 07/5/2020.

Việc giám sát được thực hiện theo Hướng dẫn số 27/HD-MTTW-BTT, ngày 28/4/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn cùng các Tổ chức thành viên thành lập Tổ Giám sát, thực hiện giám sát trực tiếp việc chi trả để đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Đồng thời hướng dẫn, thông tin cho người dân rõ những vấn đề còn thắc mắc, kịp thời bổ sung các trường hợp còn thiếu để trình cấp trên xêm xét, giải quyết.

Hoàng Kiệt
Số lần đọc: 496

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137