Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.11.2021
Ngày 02/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn cho các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số theo hình thức trực tuyến đến 51 điểm cầu địa phương.

Điểm cầu Kiên Giang, tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Phạm Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì. Tham dự có Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội Đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh; Bà Thị Dương, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các vị ủy viên là người dân tộc thiểu số của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện Hòn Đất, Giồng Riềng, Châu Thành và thành phố Rạch Giá.

 

Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh Kiên Giang

 

Mở đầu hội nghị tập huấn, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trực tiếp quán triệt chuyên đề “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc”.

Theo đó, các đại biểu được cung cấp mang tính hệ thống về quan điểm, tư tưởng nhất quán của Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là chiến lược quan trọng trong cách mạng Việt Nam và qua các kỳ đại hội của Đảng, từ Đại hội VI đến Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục phát triển, bổ sung về một số quan điểm, tư tưởng về đồng bào dân tộc thiểu số và đại đoàn kết các dân tộc sát với tình hình thực tiễn.

 

Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầm Trung ương

 

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp để thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Cụ thể, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp về công tác dân tộc trong tình hình mới; thực hiện tốt trách  nhiệm giám sát Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Giám sát việc thực hiện các chính sách đang còn hiệu lực vùng dân tộc thiểu số.

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và tập quán của các dân tộc; kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Gắn với tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

MTTQ các cấp quan tâm đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc và miền núi vững chắc. Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hội nghị tập huấn cũng được quán triệt một số chuyên đề: Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; một số vấn đề về công tác dân tộc trong tình hình mới; phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

NLN
Số lần đọc: 269

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137