Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.08.2020
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 10/8/2020 về báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

Hướng dẫn yêu cầu tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và trong xã hội; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung gồm: Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân; các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp, định hướng thông tin tuyên truyền trên báo chí; đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí trong việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền sự kiện; khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân trong cơ quan báo chí thực hiện xuất sắc công tác thông tin tuyên truyền.

Đối với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Chiêu Anh Các, công tác tuyên truyền chia ra làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn trước sự kiện (từ nay đến ngày 12/8/2020): Xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Trong đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi của công chúng và dư luận xã hội.

Giai đoạn diễn ra sự kiện (từ ngày 12/8/2020 đến ngày 02/9/2020): Tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài về sự kiện; các chương trình văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, tọa đàm, giao lưu, tuyên dương, gặp mặt... của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chào mừng sự kiện. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp sóng chương trình Lễ kỷ niệm do Trung ương tổ chức.

Giai đoạn sau sự kiện: Tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội; chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Ban tuyên giáo huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn đài truyền thanh huyện, thành phố; các bản tin, tạp chí... của ban, ngành, đoàn thể mình thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 319

Tin liên quan