Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.02.2022
Nhằm tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại.

Đồng thời đẩy mạnh thông tin đối ngoại nhằm khơi dậy mạnh mẽ và nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy ý chí độc lập, tự cường, lòng tự tôn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy sức mạnh nội sinh, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, thể hiện được tính chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Qua đó, củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; đồng thời, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong những năm tiếp theo.

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 79/HD-MTTW-BTT về công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

Với yêu cầu củng cố và nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, vai trò của công tác thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2026, nhất là các mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bảo đảm phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp và huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế trong công tác thông tin đối ngoại. Chủ động thông tin tuyên truyền, kịp thời phản ứng trong mọi tình huống, nhất là đấu tranh với các thế lực thù địch, chống phá với tinh thần không né tránh những vấn đề nhạy cảm, tạo ưu thế trên mặt trận dư luận quốc tế. Nội dung thông tin đối ngoại bảo đảm tính chính xác, phù hợp; phương thức linh hoạt, phù hợp với từng sự kiện, từng vùng miền.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 328

Tin liên quan