Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.07.2022
Để tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (gọi tắt là Kết luận số 12-KL/TW) và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46- HD/BTGTU về việc tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, với yêu cầu công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. 

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 83

Tin liên quan