Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.02.2022
Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác biên giới trên đất liền nhằm xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thúc đẩy tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ngày 25/01/2022, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 77/HD-MTTW-BTT về việc tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022; Với yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động gắn công tác biên giới trên đất liền, tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các nội dung hoạt động khác của công tác Mặt trận; chú trọng trao đổi kinh nghiệm và phối hợp với các lực lượng tham gia tuyên truyền khác. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các văn bản liên quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền cũng như tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền đối với công tác biên giới trên đất liền; công tác thông tin bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả trong định hướng thông tin, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh; vận dụng linh hoạt, hiệu quả các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù các tuyến biên giới đất liền, phát huy các phương thức truyền thông mới. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đổi mới các nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp với đối tượng, địa bàn tuyến biên giới khác nhau và trong bối cảnh, tình hình cụ thể.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 505

Tin liên quan