Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 12.10.2021
Nhằm tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, tự giác, trách nhiệm trong các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên; góp phần tạo những chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 342 /HD-MTTW-BTT về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Với yêu cầu bám sát Kết luận số 01-KL/TW để triển khai cụ thể hóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 140

Tin liên quan