Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 04.05.2021
Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Mục đích thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, 3 khâu đột phá: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển,... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tinh Kiên Giang lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XTTI của Đảng.

Ngày 28/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025

Với yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 408

Tin liên quan