Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.04.2021
Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2021

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 03 huyện, thành phố đạt chuẩn hay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Vĩnh Thuận, huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên), 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế toàn tỉnh có 06/15 huyện, thành phố đạt chuẩn hay hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (40%); 88/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (75,86%), 02/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (1,72%); Duy trì và nâng cao chất lượng các xã, huyện đã đạt chuẩn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai xã đạt chuẩn mới, nâng cao.

Trong đó nhiệm vụ và giải pháp có nội dung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn. Thường xuyên phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến để nhân rộng. Rà soát, thực hiện các chỉ tiêu còn lại của giai đoạn 2016-2020; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế. Trong xây dựng kế hoạch thực hiện cần chú trọng thực hiện các tiêu chí về môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo bền vững, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và an ninh trật tự tại địa phương... khai thác được lợi thế địa phương, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị…

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 713

Tin liên quan