Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 16.04.2021
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương.

Ngày 12 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Với yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 207

Tin liên quan