Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.03.2021
Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới..., tạo sự đồng thuận trong xã hội, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết pháp luật, trên cơ sở đó, tạo được ý thức tự giác và tích cực xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu sổ, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số, xây dựng hạnh phúc gia đình, bảo vệ giống nòi trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Với các mục tiêu cụ thể là nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa - xã hội các xã, phường, thị trấn và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (trừ các vị chức sắc, nhà tu hành) được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thống thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; giảm tỷ lệ đáng kể tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đối với địa bàn vùng dân tộc thiểu số có tỷ lệ tảo hôn, kết hôn cận huyết thống cao. Phấn đấu đến năm 2025, ngăn chặn, can thiệp không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 238

Tin liên quan