Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.03.2021
Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025

Nhằm tăng cường thực hiện nhiệm vụ hợp tác, vận động, thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, tranh thủ vận động, thu hút các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; vận động, thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số dựa trên nhu cầu và thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tổt đẹp của các dân tộc, bảo vệ môi trường; vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS ở địa phương; vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân vùng DTTS ở địa phương; phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào DTTS đến năm 2025 gấp 02 lần so với năm 2020 và giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trong đồng bào DTTS; kêu gọi, vận động thu hút đầu tư từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS đạt từ 25 đến 30 tỷ đồng, trong đó triển khai thực hiện các dự án trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS là trên 18 tỷ đồng.

Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tham gia tuyên truyền cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ hợp tác, vận động thu hút các nguồn lực đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiêm của các nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và triển khai công tác đầu tư vào vùng đồng bào DTTS gắn với đầu tư thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 167

Tin liên quan