Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.03.2021
Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Với mục đích triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên toàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Công văn số 4549/BVHTTDL-GĐ ngày 07/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; Công văn số 452/BVHTTDL-GĐ ngẩy 05/02/2021 cua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Qua đó, góp phần chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xã hội phát triển bền vững; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình, xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp tục thực hiện, nhân rộng có hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống và trí tuệ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Với yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả và tiết kiệm, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; lồng ghép triển khai thực hiện kế hoạch với chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của địa phương; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 374

Tin liên quan