Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 05.10.2022
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số về Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước; Tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến cấp xã; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, ấp, khu phố; trưởng ấp, khu phố, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng đặc biệt khó khăn trong công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ của Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 4/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; với yêu cầu thực hiện tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác, thường xuyên, rõ ràng, đủ thông tin về chính sách, tình hình triển khai nhiệm vụ của Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia; Bám sát đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc để phát huy hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, thu hút sự hưởng ứng tham gia của toàn xã hội và nhân dân trên địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai; đa dạng hóa hình thức, phương tiện tuyên truyền, từng bước thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Đề án Tổng thể, Chương trình mục tiêu quốc gia;   Triển khai đồng bộ các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin kịp thòi, chính xác, dễ đọc, dễ thực hiện; nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc; Sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 1360

Tin liên quan