Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.09.2019
Sáng ngày 06/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di thúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự; Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo TS. Phạm Công Khâm nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người là một dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung, tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và của tỉnh Kiên Giang nói riêng; củng cố thêm niềm tin vững chắc vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng là dịp để chúng ta đánh giá thành quả cũng như những mặt còn hạn chế trong việc triển khai thực hiện Di chúc của Người trong thời gian qua, nhằm ra sức phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những điều căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc ta phù hợp với tình hình mới. Việc đã làm, ta dâng lên Bác. Việc chưa làm, làm chưa tốt, ta phải thề làm cho bằng được.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phạm Công Khâm phát biểu tại Hội thảo

Công cuộc đổi mới ở nước ta hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh Kiên Giang cùng cả nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất được tăng cường; đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp; khoa học công nghệ, tiềm lực khoa học công nghệ có bước phát triển nhất định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hóa với nước ngoài được mở rộng; các tài năng văn hóa - văn nghệ được khuyến khích; chính sách phát triển nhân lực được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; độc lập, chủ quyền giữ vững; quan hệ đối ngoại phát triển mạnh mẽ, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Tại hội thảo có hơn 60 bài tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh gửi đến hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp triển khai thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các vấn đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; Về tư tưởng đại đoàn kết; lấy dân làm gốc; Về tư tưởng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên; Về tư tưởng nhân văn, văn hóa, xã hội, môi trường; Về tư tưởng kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; Về tư tưởng quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 714

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/mod/head.php on line 41

Warning: Unknown: Error occurred while closing statement in Unknown on line 0