Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 07.01.2020
Sáng ngày 06/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dự, chủ trì.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Cẩn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, năm 2019, Ban Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt, xây dựng cụ thể hóa và kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-C5/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2020. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, duy trì các cuộc hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Tổ chức thành công họp mặt, giao lưu, hội thảo khoa học với chủ đề: Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Hội thảo khoa học “65 năm giải phóng huyện An Biên - Ý nghĩa và bài học” và “60 năm chiến thắng Xẻo Rô - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen Tỉnh ủy cho ban tuyên giáo cấp huyện có thành tích xuất sắc năm 2019

Công tác giáo dục lý luận chính trị được thực hiện đạt yêu cầu đề ra, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị huyện, thành phố đã mở được 536 lớp có 35.586 lượt người tham dự. Công tác biên soạn, thẩm định, biên tập và xuất bản một số công trình nghiên cứu lịch sử, truyền thống được thực hiện thường xuyên. Hoạt động của lĩnh vực thuộc khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện Quy định 04-QĐi/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy với số lượng 3 phó trưởng ban và 4 phòng trực thuộc, giảm 2 phòng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; 15/15 huyện, thành phố thực hiện nhất thể chức danh Trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm chính trị huyện, thành phố; có 961 đồng chí ở các ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành tuyên giáo năm 2019; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; gắn với làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát động sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2020 “về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” và các Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Tuyết Em yêu cầu, ngành tuyên giáo cần nỗ lực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhanh nhạy tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân đồng thuận hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương; tham mưu giúp cấp ủy kịp thời tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực chất, hiệu quả; tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động công tác lý luận chính trị - lịch sử Đảng và khoa giáo. Chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tăng cường tuyên truyền đấu tranh trên mạng xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 455

Tin liên quan