Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.02.2022
Nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khích lệ, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Tô Hiệu và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực học tập, lao động, cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ban Tuyên giáo Trung ương có Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912-2022), với yêu cầu các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản Hướng dẫnĐề cương tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 302

Tin liên quan