Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 10.03.2022
Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 379-CV/TU về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo triển khai, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 13- CT/TW của Ban Bí thư đến đảng viên; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới; đồng thời lãnh đạo công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Chỉ đạo công đoàn các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực có nhiều công trình, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiến tiến trong công nhân, viên chức, lao động.

Thời gian tổ chức đại hội: cấp cơ sở bắt đầu tháng 01/2023, hoàn thành trước ngày 31/5/2023; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31/7/2023; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 129

Tin liên quan