Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 18.11.2021
Vào ngày 01/8/2013, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kiên Giang ban hành Hướng dẫn số 32/HD-MTTQ-BTT về thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Gò Quao đã tiến hành đăng ký thực hiện các tiêu chí, nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo 6 chuẩn mực Hướng dẫn 32 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang dành cho cá nhân, có 127 đồng chí đăng ký thực hiện bao gồm: Cấp huyện 6 đồng chí; xã, thị trấn 22 đồng chí; Ban công tác Mặt trận khu dân cư 99 đồng chí.

 

Ban Thường trực Mặt trận Gò Quao đang tiến hành đánh giá kết quả đăng ký rèn luyện "Tư cách người cán bộ Mặt trận" của  của các cá nhân

 

Cuối năm tổ chức cuộc họp tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí đề ra như: Nâng cao tính tự giác, chủ dộng học tập, “rèn luyện theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, “làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Tổ chức động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Thực hiện phong cách dân vận, nói đi đôi với làm;  Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Luật MTTQ Việt Nam, Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng bộ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận; góp phần tích cực với tổ chức Mặt trận, phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, làm cầu nối cho mối liên hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân với đảng và nhà nước;  nâng cao lòng yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” hết lòng phấn đấu cho lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân, có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, đề xuất và vận dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có ý thức giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, quần chúng nhân dân cũng như trong tôn giáo dân tộc. Yêu thương quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, chia rẽ bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa hẹp hòi; phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ; phát huy tinh thần đoàn kết với bạn bè đang sinh sống tại nước ngoài thông qua người thân, để cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Qua kết quả xếp loại cuối năm, có 119 đồng chí đạt tốt, trong đó cấp huyện 6/6 đ/c; cấp xã, thị trấn 22/22 đ/c; Ban công tác Mặt trận khu dân cư 84/99 đ/c; xếp loại khá 15/99 đ/c Ban công tác Mặt trận khu dân cư, không có yếu kém.

Thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận; là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua hàng năm của cá nhân đối với cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp theo Hướng dẫn 32 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Văn Bình
Số lần đọc: 101

Tin liên quan