Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 04.07.2022
Để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kiên Lương phối hợp với Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động huyện xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Kiên Lương.

Với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện”, từ nay đến năm 2025, phối hợp thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu, các tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế-xã hội; các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp; từng cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của huyện.

Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch số 67-KH/HU ngày 07/3/2022 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu và phát triển trong tình hình mới” và kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Kiên Lương giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, tập trung tuyên truyền về tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức và toàn xã hội; thực hiện cải cách chế độ công vụ. Tuyên truyền về xây dựng, phát triển Chính quyền số. Phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi - phục vụ tốt”, cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

 

Phòng một cửa tại UBND huyện Kiên Lương

 

Tổ chức hội thi, cuộc thi và các hình thức khác phù hợp với nội dung phong phú, thiết thực, đổi mới sáng tạo, gắn với tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm trong từng năm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn huyện và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tạo cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đề xuất những sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính.

Xây dựng, tổ chức triển khai các nội dung của chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền hàng năm; đồng thời, mở chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện. Hàng năm tổ chức biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình mới, sáng kiến đem lại hiểu quả cao trong thực hiện cải cách hành chính.

Thanh Thủy
Số lần đọc: 130

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137