Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 30.06.2020
Ngày 25/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 829/UBND-KGVX, về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền năm 2020.

Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tập trung vào một số nội dung, như: Việc thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện có hiệu quả các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Xin kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 267

Tin liên quan