Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 22.01.2018
Ngày 05/12/2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 96/HD-MTTW-BTT về việc Hướng dẫn một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016, sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn một số nội dung của Quy chế Quỹ, như sau:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo: Được quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ -TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

2. Người nghèo là người thuộc hộ nghèo; người cận nghèo là người thuộc  hộ cận nghèo được quy định tại mục 1 nêu trên.

3. Hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Là hộ được quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

4. Người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người thuộc hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc người bị tai nạn, bệnh nặng đột xuất.

5. Cộng đồng nghèo được hiểu là huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, bao gồm:

a) Huyện nghèo: Là huyện được xác định theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện có tỷ lệ nghèo cao; Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 về việc công nhận, bổ sung huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) và huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vào danh mục các huyện nghèo được hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 30a.

b) Xã đặc biệt khó khăn: Là xã được xác định tại Quyết định 131/QĐ -TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

c) Thôn đặc biệt khó khăn: là thôn được xác định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

6. Về con dấu của Ban vận động Quỹ các cấp (theo khoản 3, điều 2 của Quy chế Quỹ)

- Trường hợp Quỹ cấp tỉnh, Quỹ cấp huyện chưa có dấu riêng thì tạm thời được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để hoạt động trong thời gian chờ cấp dấu. Chậm nhất trước ngày 01/7/2018 Quỹ cấp tỉnh, cấp huyện phải làm các thủ tục để được cấp con dấu riêng hoạt động.

- Đối với Quỹ cấp xã nơi chưa có con dấu riêng và nếu thấy cần thiết thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn làm thủ tục đề nghị cấp dấu.

          7.  Về mở tài khoản của Ban Vận động Quỹ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần do nhà nước chi phối (theo khoản 3, điều 2 của Quy chế Quỹ)

Việc mở tài khoản của Ban vận động Quỹ địa phương tại Ngân hàng Thương mại cổ phần do nhà nước chi phối (như Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...) thì do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn.

8. Về vận động lực lượng vũ trang của Quỹ cấp huyện (điểm b khoản 2 điều 7) và Quỹ cấp tỉnh (điểm đ khoản 3 điều 7)

Để bảo đảm bí mật quân sự và theo đề nghị của Bộ Quốc phòng thì các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng quản lý thì ủng hộ theo hệ thống và nộp về Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương (Bộ Quốc phòng có hướng dẫn riêng).

9. Về định hướng chi hỗ trợ của Quỹ các cấp (khoản 3 điều 9)

- Việc định hướng chi Quỹ ở mỗi cấp (điểm a, b, c khoản 3 điều 9) nhằm định hướng ưu tiên, tránh gây áp lực đối với Quỹ cấp dưới, nhất là Quỹ cấp xã.

- Quỹ cấp huyện, Quỹ cấp xã vẫn được chi theo các nội dung quy định tại khoản 2 điều 9 (trong đó có nội dung hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở) và do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hướng dẫn.

10. Về chi quản lý Quỹ (khoản 6 điều 9)

Theo Quy chế Quỹ thì kinh phí chi hoạt động quản lý Quỹ các cấp do Ngân sách nhà nước hỗ trợ và do Bộ Tài chính hướng dẫn. Trong khi chờ Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc bố trí khoản kinh phí này, đề nghị:

- Đối với những địa phương mà ngân sách nhà nước đã bố trí khoản kinh phí này thì không được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” cho hoạt động quản lý Quỹ.

- Trường hợp ngân sách nhà nước chưa bố trí khoản kinh phí này thì được trích không quá 5% trên tổng số Quỹ đã thu được để chi hoạt động quản lý Quỹ.

Căn cứ Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 và Hướng dẫn này, đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai, thực hiện.

 

- Hoàn Kiếm -
Số lần đọc: 832

Tin liên quan