Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.03.2021
Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020 và những năm vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2021.

1. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 06 nhiệm vụ: Phối hợp cùng với cơ quan nhà nước thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử và cử đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp; Chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND; Phối hợp với chính quyền cùng cấp ở xã, phường, thị trấn tổ chức hội nghị cử tri ở nơi cư trú, để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách chính thức giới thiệu người ứng cử; Chủ trì tổ chức các hội nghị cử tri để ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; Tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền bầu cử, tự mình đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử; Thực hiện quyền giám sát việc bầu cử thông qua việc cử đại diện của Ủy ban MTTQ tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc tự mình tổ chức các đoàn giám sát thực hiện các công việc bầu cử.

Trong sáu nhiệm vụ kể trên, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND.

2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc: Tập trung tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân; tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động nắm chắc và nâng cao chất lượng nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân. Kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong nhân dân. Củng cố hoạt động đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01, số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo. Tăng cường vận động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, phát huy vai trò người có uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo: Tiếp tục đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức sơ kết Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức ngày hội qua các năm, các địa phương tiếp tục triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam thiết thực, phù hợp với thực tế ở từng địa phương. Tập trung vận động, triển khai các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội và công tác cứu trợ. Tuyên truyền, vận động và triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước: Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Tập trung lựa chọn những nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp trên cơ sở những vấn đề mà Nhân dân đang quan tâm, bức xúc. Tập hợp, nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  Tuyên truyền và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5. Tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; chú trọng hoạt động xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị:  Phối hợp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Khuyến khích tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các địa phương của các nước láng giềng, bạn bè truyền thống phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Triển khai các nội dung tại Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về "Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; trao đổi thông tin, nắm bắt, nghe phản ánh tâm tư nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường thông tin về đất nước tới người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Tập trung bồi dưỡng nhiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ Mặt trận; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Mặt trận các cấp: Tiếp tục hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 212- QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư, Thông báo Kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị”. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan của chính quyền cùng cấp. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận các cấp. Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn, chức danh theo vị trí làm việc; quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn cán bộ Mặt trận các cấp. Phát huy vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực nghiên cứu khoa học trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

 

(Theo Tài liệu công tác Mặt trận của UBTWMTTQVN)
Số lần đọc: 239

Tin liên quan