Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 14.04.2021
Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 với phương thức sáng tạo và cách làm phù hợp. Các Bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp tốt với MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tuyên truyền ý thức tự giác và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo phương thức mới “vắc-xin kết hợp 5K”, không được phép lơ là, chủ quan dù đã có vắc-xin.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trong trạng thái bình thường mới; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng, họp trực tuyến và kết nối chia sẻ dữ liệu; đa dạng hóa phương thức nắm bắt dư luận, tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phù hợp xu hướng hiện nay.

- Thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, vận động, tăng cường đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cốt cán phong trào trong tôn giáo; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để phát huy vai trò các tôn giáo trong xã hội.

- Phối hợp thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIII theo tinh thần Hội nghị Trung ương 2 đã xác định; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra cho năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.

- Củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phát huy dân chủ, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở; tăng cường nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến Chính phủ xem xét, giải quyết, có biện pháp xử lý cụ thể.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07 tháng 10 năm 2016 về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; rà soát, nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở; ban hành và triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận phường, thị trấn, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn đô thị văn minh; tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết; tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30 tháng 3 năm 2016 về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

- Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò tham gia xây dựng, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quôc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

 

NLN
Số lần đọc: 285

Tin liên quan