Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 08.01.2020
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị-xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong việc giám sát, phát hiện đấu tranh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt việc khuyến khích và bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng.

Chiều ngày 06/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự, chủ trì.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Các cơ quan hành chính nhà nước giải quyết được 354 đơn khiếu nại, tố cáo đạt 79,55%; công tác tiếp dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành được thực hiện đúng quy định. Các cơ quan tư pháp tỉnh, huyện, thành phố tiếp tục thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021; tiến hành tổng kết một số chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về cải cách tư pháp, về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, về tăng cường sự lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế được chỉ đạo quyết liệt hơn, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tổng thiệt hại tài sản do tham nhũng gây ra là 4,431 tỷ đồng, đã thu hồi 3,909 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị

Các ngành, các cấp và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở; quy tắc ứng xử; các quy định về chuẩn mực ứng xử trong thực thi công vụ, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành pháp luật, tôn trọng nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 65 cơ quan, đơn vị chuyển đổi vị trí công tác đối với 504 trường hợp công chức, viên chức.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về công tác quân sự, quốc phòng địa phương; bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các luật mới; thực hiện công tác trợ giúp pháp lý cho nhân dân;… Các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao chất lượng, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; siết chặt kỷ luật, quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm. Phát huy vai trò của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong việc giám sát, phát hiện đấu tranh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt việc khuyến khích và bảo vệ tổ chức, cá nhân phát hiện, tố cáo tham nhũng, lãng phí nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng; tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 739

Tin liên quan

Fatal error: Maximum execution time of 20 seconds exceeded in /home/mttq/web/mttqkiengiang.org.vn/public_html/newsdetail.php on line 137