Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 11.02.2020
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quyết định, quy định của Trung ương.

Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 10/02/2020 triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2020 cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ. Tùy điều kiện từng nơi có thể mở rộng thêm đối tượng và tổ chức các lớp học cho phù hợp, hiệu quả. Hình thức học tập chủ yếu là nghe đĩa ghi hình bài giảng của báo cáo viên Trung ương tại hội nghị trực tuyến ngày 17/12/2019. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức ghi hình và in đĩa, cấp cho các đảng bộ trực thuộc để triển khai, học tập trong toàn tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2020.

Các cấp ủy phối hợp chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, những nội dung đột phá có liên quan đến nội dung của Chuyên đề để xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương nhằm tạo chuyển biến rõ nét. Lấy kết quả thực hiện để xem xét đánh giá phân loại tổ chức đảng cuối năm. Hoàn thành trong tháng 02/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn chủ đề “phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh”.

Tất cả cán bộ, đảng viên (trừ đảng viên miễn sinh hoạt, miễn công tác) liên hệ với bản thân xây dựng bản cam kết thực hiện chuyên đề năm 2020, gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm 2019 để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu làm theo bằng những việc làm, kết quả cụ thể, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Riêng đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thực hiện các nội dung trên gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành việc xây dựng bản cam kết và gửi về chi bộ trong tháng 3/2020.

Công khai kế hoạch thực hiện của tập thể, bản cam kết của cá nhân theo Quyết định số 1826-QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ban hành quy định về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hằng tháng, quý, chi bộ, cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung kế hoạch trong năm 2020 và những chủ trương có liên quan trực tiếp đến cơ quan, đơn vị để tổ chức sinh hoạt chuyên đề cụ thể. Chú trọng việc thảo luận, trao đổi và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 lồng ghép vào các hoạt động, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và chỉ thị của Chính phủ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép thực hiện chuyên đề với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các quyết định, quy định của Trung ương.

Cấp ủy cùng với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (năm 2013)…

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng; chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm hoặc triển khai theo kiểu hình thức. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gắn với tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương (hoàn thành trong đầu tháng 9/2020).

 

Chú thích ảnh bìa: Các đại biểu tham dự tiếp thu chuyên đề năm 2020 tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 103

Tin liên quan