Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 02.08.2019
Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đối tượng áp dụng Quyết định này là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định sô 09/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
 
 
Nguyên Mai
Số lần đọc: 921

Tin liên quan