Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 04.11.2021
Nhằm thống nhất quy trình quản lý, sử dụng chữ ký số, phù hợp với quy định liên quan của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm tính pháp lý, thúc đẩy việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kiên Giang.

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Quy định số 344-QĐ/TU về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kiên Giang.

Quy định này hướng dẫn quy tắc, quy trình, thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội; quy định sử dụng chữ ký số trong một số hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Việc sử dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin chuyên ngành được cụ thể hoá tại quy định quản lý, vận hành của từng hệ thống.

Đối tượng áp dụng là tổ chức và cá nhân trong các cơ quan đảng, tổ chức  chính trị-xã hội được cấp quyền sử dụng chữ ký số.

Về Quy tắc quản lý, sử dụng chữ ký số:

- Việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, thiết bị lưu khoá bí mật phải tuân thủ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng và quy định này. Thiết bị lưu khoá bí mật của cơ quan, tổ chức được quản lý, sử dụng thực hiện như với con dấu của cơ quan, tổ chức.

- Việc quản lý hệ thống chứng thực chữ ký số bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Nhà nước. Văn phòng Trung ương Đảng vận hành, duy trì hoạt động hệ thống chứng thực chữ ký số trong mạng thông tin diện rộng của Đảng.

- Chữ ký số chỉ có giá trị pháp lý khi tồn tại ở dạng điện tử để xác thực văn bản điện tử.

- Sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật của cơ quan, tổ chức để ký số các văn bản của cơ quan, tổ chức phát hành và văn bàn, tài liệu do cơ quan tổ chức khác gửi đến được số hoá theo quy định. Sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật của cá nhân để ký số theo thẩm quyền. Ủy quyền cho bộ phận lưu trữ quản lý, sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật của lưu trữ.

- Các thành phần thể thức của văn bản điện tử được ký số thực hiện theo quy định hiện hành về thể thức văn bản giấy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Văn phòng Trung ương Đảng và tổ chức chính trị-xã hội.

- Điều kiện, trình tự, thủ tục, biên bản, thời gian thực hiện việc đăng ký cấp mới, gia hạn, thay đối thông tin, thu hồi chứng thư số, khôi phục thiết bị lưu khoá bí mật được thực hiện theo các quy định tại Thông tư so 185/2019/TT-BQP, ngày 04/12/2019 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc cung cấp, quàn lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 1831-QĐ/TU, ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

 

NLN
Số lần đọc: 315

Tin liên quan