Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 09.05.2019
Nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh thực hiện những nội dung, hình thức công khai để dân biết, góp ý, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 03/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1826-QĐ/TU Quy định việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải được tiến hành sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát, góp ý của Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân.

Về nội dung, hình thức phát huy vai trò của nhân dân, Quy định nêu các nội dung và hình thức công khai, góp ý, giám sát; trong hình thức giám sát quy định yêu cầu thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; thông qua Quy định về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ nhân dân tự quản.

Về tổ chức thực hiện, Quy định yêu cầu Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 82 biểu hiện cụ thể theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương; 19 điều đảng viên không được làm và tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lãnh đạo, hướng dẫn MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các đoàn thể chính trị-xã hội trong cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, góp ý tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cấp ủy, chính quyền; thông báo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân biết về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể.

Quy định này được triển khai, quán triệt đến chi bộ, công khai để nhân dân biết và tích cực tham gia thực hiện. (toàn văn Quyết định tải tại đây)

Ban Biên tập
Số lần đọc: 370

Tin liên quan