Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 03.07.2020
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi sự ủng hộ và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực thực hiện.

Ngày 02/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hiệp triển khai việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Tân An theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung cách thức quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã; Quyết định số 634/QĐ-UBND, ngày 21/3/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực Đảng ủy; Hội đồng Nhân dân; Ủy ban Nhân dân; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư kiêm Trưởng ấp; Trưởng ban công tác Mặt trận ấp.

Thông qua việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời điểm lấy ý kiến sau khi UBND cấp xã công bố hoàn thành thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và lập hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận. Thời gian lấy ý kiến trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.

Tại xã Tân An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ấp thực hiện việc lấy ý kiến người dân theo trình tự 3 bước:

1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND huyện; Văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện; Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thống nhất thời gian tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện việc lấy ý kiến người dân;

2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã; Ban, ngành đoàn thể; Ban công tác Mặt trận ấp thống nhất cách thức, thời gian thực hiện, triển khai phân bổ phiếu cho khu dân cư; Ban công tác Mặt trận ấp chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến đánh giá của người dân;

3. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến, trong đó quan tâm, chú trọng đến việc trả lời, tiếp thu ý kiến của từng người dân trong quá trình tổ chức phát phiếu, ghi phiếu.

Hình thức lấy ý kiến, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công cán bộ Mặt trận ấp và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.

Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân thực hiện theo hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó phải có ít nhất 80% số hộ gia đình của các ấp trong toàn xã đồng ý từ câu hỏi số 01 đến câu hỏi số 10 và câu hỏi chung số 11 phải đạt trên 90% thì mới đủ điều kiện là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2019-2020 và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại các địa phương.

Nhật Trường
Số lần đọc: 408

Tin liên quan