Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 23.03.2021
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngày 19/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 104-CV/TU về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội.

Trong đó có nội dung yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện tốt việc  tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22- 11-2014 của Ban Bí thư khóa XI; Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, qua đó nâng lên nhận thức về ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, phát triên kinh tế-xã hội của địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; công tác điều tra, rà soát phân loại hộ nghèo theo các tiêu chí, xác nhận đối tượng vay vốn; phối hợp giữa hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của NHCSXH, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả, cải thiện đời sống và trả được nợ ngân hàng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến mọi người dân biết và thực hiện, nhất là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; nâng cao hiệu quả giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo tổ chức chính trị-xã hội các cấp thực hiện tốt các nội dung công việc ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp người dân được vay vốn thuận lợi và sử dụng nguồn vốn vay cổ hiệu quả, góp phần giảm nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

NLN
Số lần đọc: 220

Tin liên quan