Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.01.2022
Mục tiêu đến năm 2025, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đến năm 2025 dưới 2%; đến năm 2030, cơ bản không còn ấp, xã đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư; tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp trong thực hiện các chính sách giảm nghèo nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện và khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Ngày 12/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”

Với yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kết hợp hài hòa giữa chính sách giảm nghèo với phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

 

NLN
Số lần đọc: 168

Tin liên quan