Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 04.01.2019
Ngày 25/12/2018, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch phối hợp số 179/KHPH-MTTQ-UBND về thực hiện Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Mục đích của Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” nhằm kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính sáng tạo để lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy, phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, đội ngũ trí thức và người lao động trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hiệu quả của nền kinh tế trong xu thế hội nhập quốc tế. Xây dựng cơ sở bền vững cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao thành tựu khoa học và kỹ thuật trên các lĩnh vực.

Nội dung phối hợp bao gồm Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của Phong trào “Đoàn kết sáng tạo”: Thi đua nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan của hệ thống chính trị; Thi đua nâng cao năng suất lao động ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sản xuất kinh doanh, hộ gia đình...; Thi đua trong các đơn vị sự nghiệp góp phần phát triển khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động và dịch vụ; Thi đua trong lực lượng vũ trang góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của đất nước, giữ vững ổn định chính trị quốc gia và trật tự an toàn xã hội và thi đua trong đồng bào các dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Kế hoạch đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; Phân công tổ chức thực hiện cho mỗi bên.

Tải toàn văn Kế hoạch phối hợp 179/KHPH-MTTQ-UBND tại đây.

Đức Tín
Số lần đọc: 420

Tin liên quan