Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 27.02.2020
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1039-CV/TU ngày 21/02/2020 thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Kiên Giang (gọi tắt Liên hiệp) đã có nhiều cố gắng trong hoạt động và đạt được một số kết quả khá quan trọng. Vai trò, vị trí của Liên hiệp ngày càng được nâng lên, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước được tăng cường; tổ chức của Liên hiệp được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò đầu mối trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ được nhiều nguồn vốn hỗ trợ, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; chưa thực sự phát huy đầy đủ lợi thế và vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ, công tác mở rộng hợp tác chưa nhiều, từng lúc thiếu chặt chẽ, hiệu quả hoạt động của một số hội thành viên chưa cao.

Ngày 19/9/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới (Chỉ thị số 38-CT/TW), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chị thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư. Trong đó, cần tiếp tục khẳng định: Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận động phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp, đi đôi với nâng cao chất lượng hợp tác, coi trọng chất lượng vận động viện trợ phi Chính phủ, bảo đảm các hoạt động phải chặt chẽ, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp của mặt trận đối ngoại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách của Liên hiệp vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với củng cố, phát huy tính tích cực, chủ động của các hội thành viên, bảo đảm quản lý chặt chẽ theo quy định.

- Liên hiệp tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động và các chính sách, chế độ theo quy định hiện hành đối với cán bộ chuyên trách của Liên hiệp; có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động của Liên hiệp theo yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng thời, giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công văn này. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việt Thịnh
Số lần đọc: 457

Tin liên quan