Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 17.03.2020
Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 203-KH/TU, ngày 17/3/2020 “Tổ chức hoạt động kỷ niệm một số ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”.

Mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm các lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, như: Kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960-17/01/2020) và Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020); Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020); Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2020).

Ngoài ra, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 -01/8/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020/); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2020). Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể: 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930-15/10/2020); 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020); 90 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020)... Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn quốc tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, trong đó tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, thông tin cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước phù hợp với địa phương. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng trong đối tượng của mình; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống. Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận.

Quốc Tuấn
Số lần đọc: 70

Tin liên quan