Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 25.05.2020
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, về việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý di cư quốc tế, tạo môi trường di cư minh bạch, dễ tiếp cận, tôn trọng nhân phẩm của người di cư, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, đặc biệt là các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em. Tuyên truyền rộng rãi và có chiều sâu Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc cũng như các vấn đề di cư đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hành động đôi với di cư hợp pháp, an toàn, từ đó giúp người dân lựa chọn, quyết định đúng đắn về di cư, tránh bị lôi kéo, dụ dỗ ra nước ngoài qua các kênh di cư không chính thức. Tăng cường cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương trong quản lý di cư bao gồm quản lý công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu, thông tin được chia sẻ và thường xuyên cập nhật nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao năng lực ứng phó đối với các vấn đề di cư, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở rộng, củng cố các kênh hợp tác về lao động, giáo dục,... qua đó tạo thuận lợi cho di cư hợp pháp, an toàn; tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực và kỹ thuật của các nước, các tổ chức liên quan hướng đến mục tiêu chung là quản trị di cư toàn cầu hiệu quả và có lợi cho tất cả.

Với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, như: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước; tăng cường năng lực trong triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc tại địa phương; Thu thập thông tin, dữ liệu về công dân di cư ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh; Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và triển khai thực hiện; Nghiên cứu, dự báo tình hình, chính sách của các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan đến các vấn đề di cư; Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

 

NLN
Số lần đọc: 236

Tin liên quan