Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 24.06.2019
Nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội; Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng.

Ngày 13/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án văn hóa công vụ. Nội dung triển khai của Kế hoạch bao gồm các quy định về: Tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc và thực hiện công vụ. Kế hoạch đưa ra các giải pháp để thực hiện bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức viên chức về văn hóa công vụ; Hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ; Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Đối với Mặt trận và các tổ chức thành viên, Kế hoạch yêu cầu phải tăng cường giám sát các cơ quan nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ gắn với việc thực hiện văn hóa công vụ tại công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg.

Các bạn có thể tải toàn văn Kế hoạch 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây.

Việt Thịnh
Số lần đọc: 708

Tin liên quan