Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 29.12.2021
Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND về việc quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đối tượng áp dụng gồm: Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Mức trợ giúp xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2021.

 

Kính mời quý vị xem chi tiết văn bản tại đây:

NLN
Số lần đọc: 145

Tin liên quan