Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ngày đăng: 01.11.2021
Ngày 27/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2754/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Vụ văn hóa dân tộc phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai xây dựng mô hình Câu Lạc bộ hát Then dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thời gian thực hiện từ ngày 15-20/11/2021 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, Vụ văn hóa dân tộc phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm nón lá hai mê dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, thời gian thực hiện từ ngày 21-26/11/2021 tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Việc xây dựng các mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc truyền thống của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

NVT
Số lần đọc: 206

Tin liên quan