Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Với mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 3.000 tổ hợp tác với 63.000 thành viên; 700 hợp tác xã với 100.000 thành viên; 03 liên hiệp hợp tác xã với 20 hợp tác xã thành viên; Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 70% - 85% trên tổng số hợp tác xã của tỉnh, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên ...
Với mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của toàn ngành nông, lâm, thủy sản bình quân là 4,5-5%/năm; trong đó, nông nghiệp 3,5%/năm, lâm nghiệp 2-2,5%/năm, thủy sản 6-6,5%/năm; cơ cấu kinh tế khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm 19,1%; Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông ...
10 tháng đầu năm, tai nạn giao thông xảy ra 99 vụ, trong đó có 03 vụ đường thủy (tăng 07 vụ = 7,6% so với cùng kỳ năm 2021), làm chết 77 người (tăng 11 người = 16,7% so với cùng kỳ năm 2021), bị thương 46 người (giảm 03 người - 6,1% so với cùng kỳ năm 2021); Riêng trong 10 ngày, từ 10-24/10/2022), xảy ra 04 vụ (tăng 01 vụ ...
Nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Biểu dương, tôn vinh, ghi nhận công lao, sự đóng góp và các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội ...
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số về Đề án Tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Để triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025
Nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và nhận thức đầy đủ các quan điểm, nội dung triển khai của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động. Từ đó tạo sự đồng ...
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, huy động và tập hợp sức mạnh của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các hoạt động ‘‘Tết Quân - Dân’ giai đoạn 2021-2025, các cơ quan thông tấn báo chí, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, và Nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn ...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân nhằm góp phần thực hiện an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị đạt chuẩn ...
Với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid- 19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, cùng với tập trung tận dụng tốt cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, không để suy giảm các động lực ...
Ngày 02 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 379-CV/TU về việc lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngày 30 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
Ngày 08/02/2022, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng. Kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức ...
Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022, là Tết cổ truyền Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp từng cấp độ dịch ở các địa ...
Mục tiêu đến năm 2025, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định. Tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đến năm 2025 dưới 2%; đến năm 2030, cơ bản không còn ấp, xã đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2022 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục ...
Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33/CT-TTg về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Nhằm thống nhất quy trình quản lý, sử dụng chữ ký số, phù hợp với quy định liên quan của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm tính pháp lý, thúc đẩy việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Kiên Giang.
Ngày 26/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 28/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Ngày 27/10/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2754/QÐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới.
Với mục tiêu tổng quát của Chương trình là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN).
Ngày 12/10, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 265/TB-VPCP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm công tác ...
Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội XIII: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình ...
Với mục tiêu chung là tiếp tục phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh ...
Nhằm đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ nông sản khó khăn; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp, tác động trực tiếp vào sản xuất kinh doanh, nâng ...
Với mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương: Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với thực ...
Mục tiêu chung Chương trình "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang là tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp ...
Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 với phương thức sáng tạo và cách làm phù hợp. Các Bộ, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phối hợp tốt với MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tuyên truyền ý thức tự giác và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo phương ...
Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang năm 2021
Với mục tiêu giai đoạn 2021-2025, giá trị khu vực ngành nghề nông thôn chiếm 20% trong giá trị công nghiệp chung. Giải quyết việc làm cho trên 30 ngàn lao động. Tỷ lệ giá trị sản xuất chiếm 30-40% tổng giá trị sản xuất ở nông thôn. Thu hút khoảng 20- 30% lao động nông thôn vào lĩnh vực ngành nghề nông thôn. Thu nhập ...
Ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo Đề án 938 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-BCĐ về việc thực hiện Ðề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" năm 2021
Ngày 18/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021
Ngày 19/3/2021, Ban Chỉ đạo Đề án 939 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-BCÐ về thực hiện Ðề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" năm 2021.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, ngày 19/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 104-CV/TU về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 13-4 đến ngày 16-4-2021 (nhằm ngày mùng 02, 03, 04 và 05 tháng 3 âm lịch). Để lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 19/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Công văn số 102-CV/TU về việc lãnh ...
Ngày 9.3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu đến quý vị toàn văn Nghị quyết Đại ...
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang năm 2021, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”
Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày 04/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND về việc thực hiện thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025
Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Ngày 03 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân nhân tỉnh ban hành Công văn số 228/UBND-KGVX về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh ...
Tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong năm 2020 và những năm vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận năm 2021.
Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg, ngàỵ 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Quyết định số 1096/QĐ-BNV, ngày 23/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ngày 23/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 80-CV/TU về ...
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 05-CTr/TU về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW ngày 29-7-2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa ban tỉnh Kiên Giang
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 549/2021/NQ-HĐND về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của ...
Nhằm hỗ trợ quà tết nhằm giúp hộ nghèo có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm nghĩa tình. Vận động các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng với Nhà nước quan tâm, đóng góp, hỗ trợ quà tết cho hộ nghèo, đảm bảo ai cũng có tết, vui tươi, ...
Ngày 7/12/2020, Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Chương trình hành động số 04-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg – quyết định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.
Ngày 13/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc hành động về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 03/11/2020 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn tiếp cận đa chiều, giai đoạn 2016-2020 và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Để đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế ...
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Công văn số 1236-CV/TU, ngày 20/9/2020 Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 về tăng cường ...
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 1223-CV/TU, ngày 21/9/2020 “Lãnh đạo thực hiện vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.
Đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Công văn số 1208-CV/TU, ngày 01/9/2020 “Lãnh đạo tổ chức Lễ Sene Đôn ta của đồng bào dân tộc Khmer”.
Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 10/8/2020 về báo chí tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).