Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Ban Biên tập xin giới thiệu 12 vị cán bộ chuyên trách là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu 29 vị tiêu biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu 15 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Ban Biên tập giới thiệu hình ảnh 26 vị ủy viên là lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang sắp xếp bộ máy tổ chức như sau:
Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau: