Liên kết Website
Cơ quan Đảng, Nhà nước
Cơ quan Báo chí
Các trường Đại học, Cao đẳng
Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam là cơ quan chuyên trách, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau: